Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене, приета от Съвета на 8 март 2010 г. с оглед приемането от Европейския парламент и Съвета на директива за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 08/03/2010
№ на документ: 17279/3/09
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове