Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Становище на Комисията съгласно член 294, параграф 7, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз за предложените от Европейския парламент изменения в позицията на Съвета относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход (ИИС +)
Заглавие на английски: Opinion of the Commission pursuant to Article 294, paragraph 7, point (c) of the Treaty on the Functioning of the European Union, on the European Parliament's amendments to the Council's position regarding the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1934/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high income countries and territories (ICI Plus)
Дата на документа: 06/04/2011
№ на документ: 8739/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове