Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Работен документ на службите на Комисията: резюме на оценката на въздействието, придружаваща документите Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Програма за чист въздух за Европа“, Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации, Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на определени замърсители на атмосферния въздух и за изменение на Директива 2003/35/EО, Предложение за Решение на Съвета за приемане на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон - SWD(2013) 531 final
Заглавие на английски: Commission Staff Working Doucment: Impact Assessment Accompanying the documents Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and he Committee of the Regions a Clean Air Programme for Europe, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC, Proposal for a Council Decision on the acceptance of the Amendment to the 1999 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone - SWD(2013) 531 final
Дата на документа: 23/12/2013
№ на документ: 18167/13
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове