Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО – Изложение на мотивите на Съвета – Приета от Съвета на 20 февруари 2014 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a Regualtion of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC – Statement of the Council's reasons – Adopted by the Council on 20 February 2014
Дата на документа: 20/02/2014
№ на документ: 17695/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове