Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба - Изложение на мотивите на Съвета - Приета от Съвета на 3 март 2014 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No. 428/2009 setting up a Community Regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items - Statement of the Council's reasons - Adopted by the Council on 3 March 2014
Дата на документа: 05/03/2014
№ на документ: 18086/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове