Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Декларации и обръщения
Декларация за актуалните национални задачи и приоритетите на Народното събрание
05/09/2013

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

за актуалните национални задачи и приоритетите на Народното събрание

Народното събрание

 – като констатира натрупаните в годините на прехода проблеми,

 – като отчита последиците от Световната финансово-икономическа криза и от духовната криза в страната,

 – като отбелязва навлизането на Европейския съюз в новия програмен период 2014 – 2020 г.,

 – като разбира причините за намаленото доверие на гражданите в политическите партии и държавните институции,

 – като изразява тревога от голямото социално неравенство и силното политическо противопоставяне в българското общество,

 – като изтъква разбирането си, че интегрираното гражданско общество с балансирани етнорелигиозни отношения освен критерий за зрелостта на демокрацията е важен ресурс за стабилното развитие на страната,

 – като подчертава необходимостта от качествени промени, които да осигурят икономическо възстановяване и развитие, ограничаване на бедността и злоупотребите с власт,

 – призовава българските граждани и партиите да постигнат съгласие по актуалните национални задачи и приоритети.

Заявява своята воля чрез законодателната си дейност и парламентарния контрол да работи за:
Прекъсване на порочните зависимостимежду бизнес и политика и за отстояване на обществените и националните интереси;
Защита на българските производители от нелоялна конкуренция и на потребителите, като предотвратява злоупотребите с монополно положение и поддържането на картели, включително от чуждестранни юридически лица;
Ускорено икономическо развитие, занова инвестиционна и индустриална политика и за разкриване на нови работни места чрез държавен план за изграждане на индустриални мощнос-ти и високотехнологични проекти;
Стимулиране на различните сектори в земеделието чрез законодателна защита на българските селскостопански производители, като се обърне особено внимание на малките ферми, планинските и слаборазвитите райони и биоземеделието;
Опазване на уникалната българска природа и стимулиране на развитието на зелената икономика;
Намаляване на бедността и неравенствата – социални и регионални, както и на различията със средноевропейските доходи;
Нарастване на грамотността и степента на образованост; за съчетаване на образование и професионални умения; за подкрепа на науката и технологичните иновации;
Подпомагане на националните култура и духовност, взети в тяхното многообразие, включително българското културно пространство в чужбина;
Овладяване на демографския срив,като съдейства за подобряване на здравеопазването, за увеличаване на заетостта и за подпомагане на отговорното родителство;
Подобряване на защитата на гражданите и на тяхното имущество срещу престъпни посегателства, както и за цялостна законодателна уредба на службите за сигурност;
Пълноценно участие на РепубликаБългария във формиране на политиките на Европейския съюз и за използване на европейските фондове с максимален резултат за развитието на страната и на териториалните общности;
Приемане на нов Изборен кодекс всъответствие с всички демократични стандарти преди провеждане на следващите избори за Европейски парламент;
Увеличаване на възможностите загражданско участие в управлението и за разширяване на гражданския контрол върху него;
Повишаване на доверието в институциите и на тяхната отговорност чрез редовен контрол, периодична отчетност на правителството и преглед на изпълнението на неговата програма.Декларацията е приета от 42-ото Народно събрание на 19 септември 2013 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

7111