Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
06/07/2010

 


РЕШЕНИЕ

по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 30 от Закона за здравното осигуряване

РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 208 197 хил. лв., както следва:

                                                                               Хил. лв

по ред


ПОКАЗАТЕЛИ


ЗБНЗОК

2009 г.


Уточнен

план

2009 г.


Отчет 2009 г.


I.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


2 472 943


2 472 943


2 208 197


1.


Здравноосигурителни приходи


2 402 493


2 402 493


2 180 496


1.1.


Здравноосигурителни вноски


1 664 000


1 664 000


1 515 853


1.2.


Трансфери за здравно осигуряване от други бюджети


738 493


 738 493


664 643


2.


Приходи и доходи от собственост


13 420


13 420


1 093


3.


Глоби, санкции и наказателни лихви


22 000


22 000


9116


4.


Други неданъчни приходи


30


30


-41


5.


Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ап. 1, т. 2 от Закона за

здравето (+)


5 000


5 000


1 511


6.


Получени трансфери от Министерството на

здравеопазването за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (+)


30 000


30 000


16 022 

3. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. по разходите и трансферите на обща сума 1 752 776 хил. лв., както следва:

                                                                        Хил. лвпо

ред


ПОКАЗАТЕЛИ


ЗБНЗОК

2009 г.


Уточнен план

2009 г.


Отчет 2009 г.


II.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


2 071 182


2 071 182


1 752 776


1.


Текущи разходи


1 793 915


1 885 331


1 688 721


1.1.


Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения


21 666


21 939


21 806


1.2.


Други възнаграждения и плащания за персонала


1 076


1 003


1 209


1.3.


Задължителни осигурителни вноски от работодатели


4139


4 370


4 062


1.4.


Издръжка на административните дейности


20 611


20 179


12 571


1.5.


Здравноосигурителни плащания


1 746 423


1 837 840


1 649 073


1.5.1.


здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ


157 000


157 000


123 492


1.5.2.


здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ


154 800


154 800


133 202


1.5.3.


здравноосигурителни плащания за дентална помощ


91 363


91 363


77 488


1.5.4.


здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност


61 828


61 828


57 045


1.5.5.


здравноосигурителни плащания за лекарства за

домашно лечение, медицински изделия и диетични

храни за специални медицински цели


330 000


330 000


325 598


1.5.6.


здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ


931 432


1 022 885


930 021


1.5.6.1.


в т. ч. за акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени


5 000


5 000


1 655


1.5.7.


други здравноосигурителни плащания за медицинска

помощ, оказана в съответствие с правилата за

координация на системите за социална сигурност


20 000


19 963


 2 227


2.


Придобиване на нефинансови активи


4 000


4 000


1 992


3.


Резерв за непредвидени и неотложни разходи


240 249


100 249


0


4.


Разходи за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване


30 000


30 000


11 939


5.


Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса


3 018


51 602


50 124 

4. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. с реализиран излишък в размер 455 421 хил. лв.

5. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), както следва:

                                                                       Хил. лв.


 


ЗБНЗОК

2009 г.


Уточнен план

2009 г.


Отчет

2009 г.


ПИМП


157 000


157 000


123 492 

6. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), както следва:

                                                                    Хил. лв.


 


ЗБНЗОК

2009 г.


Уточнен план

2009 г.


Отчет

2009 г.


СИМП


 154 800


154 800


 133 202 

7. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравно- осигурителна каса за 2009 г. за дентална помощ (ДП), както следва:

                                                                       Хил. лв.


 


ЗБНЗОК

2009 г.


Уточнен план

2009 г.


Отчет

2009 г.


ДП


 91 363


91 363


 77 488 

8. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 4 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за медико-диагностични дейности (МДД), както следва:

                                                                        Хил. лв.


 


ЗБНЗОК

2009 г.


Уточнен план

2009 г.


Отчет

2009 г.


МДД


61 828


61 828


57 045 

9. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. в съответствие с чл. 3, ал. 5 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г. за болнична медицинска помощ (БМП), както следва:


 


ЗБНЗОК

2009 г.


Уточнен план

2009 г.


Отчет

2009 г.


БМП


931 432


1 071 432


 977 587 

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9982