Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
28/07/2010

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България, чл. 35б, ал. 6 и чл. 35в, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за независимия финансов одит

РЕШИ:

1. Освобождава Цветан Стоилов Манчев като член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

2. Избира за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори:

– Иван Кунчов Мавров – с мандат до 14 ноември 2012 г. включително, и

– Христо Рашков Маврудиев – с мандат четири години, който започва от датата на приемане на това решение.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 юли 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

6388