Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман
29/09/2010

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 10 от Закона за омбудсмана

РЕШИ:

Приема процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман, както следва:

1. За провеждане на тайното гласуване се избира комисия в състав от 11 народни представители - по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител.

2. Гласуването се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати, подредени по азбучен ред, и квадратче пред всяко име за отразяване волята на гласуващия народен представител.

3. Бюлетините се поставят предварително в изборните кабини.

4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи. Пликовете се предоставят на народните представители от членовете на Комисията за провеждане на тайното гласуване.

5. Всеки народен представител гласува „ЗА“ единия от кандидатите, като постави знак „Х“ в квадратчето пред съответното име. Когато има само един кандидат, всеки народен представител гласува „ЗА“ предложения кандидат, като постави знак „Х“ в квадратчето или „ПРОТИВ“ предложения кандидат, като не постави знак „Х“ в квадратчето.

6. След гласуването народният представител поставя бюлетината в изборния плик, излиза от изборната стая и пуска плика в избирателната кутия. Извършеното гласуване се отбелязва в списъка на народните представители, като гласувалият народен представител се подписва.

7. Разкъсване, зачертаване и други знаци върху бюлетината не я правят недействителна. Плик с две или повече еднакви бюлетини се брои за една действителна бюлетина.

8. Бюлетината е недействителна, когато:

а) е саморъчно направена;

б) е намерена в изборната кутия без плик;

в) е поставен знак „Х“ в повече от едно квадратче;

г) не е поставен знак „Х“ в нито едно квадратче.

Когато пликът съдържа две или повече бюлетини с различно съдържание и когато пликът е празен, бюлетините се броят за една недействителна бюлетина.

9. Гласуването се провежда в рамките на 1 час, смятано от обявяването на процедурата.

10. След приключване на гласуването Комисията за провеждане на тайното гласуване съставя протокол с данните от гласуването, който се подписва от членовете на комисията. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.

11. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.

12. В случай че при първото гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Второто гласуване се провежда при същите условия и ред. За избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители. При равен резултат между кандидатите се провежда нова процедура за избор.

13. Председателят на комисията обявява пред Народното събрание резултатите от гласуването.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 29 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7872