Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
12/11/2009

 


РЕШЕНИЕ

за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

§ 1. Създава се чл. 24а:

„Чл. 24а. (1) Към Комисията по правни въпроси се създава постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства. Народното събрание избира членовете на подкомисията от състава на Комисията по правни въпроси на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група, и се председателства на ротационен принцип на две последователни сесии от представителите на парламентарните групи. Подкомисията заседава само в своя състав и работи по свои правила, утвърдени от Народното събрание.

(2) Подкомисията при осъществяване на дейността си има право:

1. да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни средства;

2. да проверява редовността на водене на регистрите при органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни средства за тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация;

3. на достъп до помещенията, в които се съхраняват документите във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства, и до помещенията, в които се съхранява и унищожава придобитата чрез тях информация;

4. да прави предложения за подобряване на процедурите по използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация;

5. при наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, да сезира органите на прокуратурата и ръководителите на органите и структурите по чл. 13, 15 и 20 от Закона за специалните разузнавателни средства.

(3) При осъществяване на своите правомощия членовете на подкомисията се подпомагат от служители в специализираната администрация към Народното събрание. В единния класификатор на длъжностите в администрацията на Народното събрание и във вътрешните правила за работа на подкомисията се определят броят на парламентарните служители, наименованията на длъжностите, минималната образователна степен, минималният ранг и/или професионален опит, както и други специфични изисквания за работа към подкомисията. Председателят на подкомисията ръководи и осъществява контрол върху дейността на служителите към подкомисията, отнасящ се до осъществяване правомощията по ал. 2 на членовете на подкомисията.

(4) Постоянната подкомисия ежегодно в срок до 30 април представя пред Комисията по правни въпроси доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства. Комисията по правни въпроси разглежда доклада за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства, и в срок до 31 май го представя пред Народното събрание.“

§ 2. В чл. 26 се създава ал. 6:

„(6) Държавните и общинските органи са длъжни да оказват пълно съдействие при осъществяване функциите на народния представител. Народният представител има право да посещава всички държавни и общински органи, министерства, ведомства, учреждения и организации.“

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 декември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13482