Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България
25/01/2010

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерския съвет на Република България от 27 юли 2009 г. (ДВ, бр. 60 от 2009 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава:

Румяна Русева Желева като министър на външните работи;

Николай Евтимов Младенов като министър на отбраната.

2. Избира:

Николай Евтимов Младенов за министър на външните работи;

Аню Запрянов Ангелов за министър на отбраната.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 27 януари 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:

Лъчезар Иванов

     Подпечатано с държавния печат.

     Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

738