Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства
27/01/2010

 


РЕШЕНИЕ

относно вътрешни правила на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и на чл. 24а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Утвърждава вътрешни правила за реда и работата на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства:

Чл. 1. Тези вътрешни правила уреждат реда и работата на Подкомисията за парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаването, прилагането и използването на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства, наричана по-нататък „Подкомисията за контрол над специалните разузнавателни средства“.

Чл. 2. Подкомисията ежегодно до 30 април представя в Комисията по правни въпроси при Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и използването на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.

Чл. 3. (1) Подкомисията има право:

1. да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите и структурите, работещи със специални разузнавателни средства;

2. да проверява редовността на водене на регистрите при органите и структурите за специални разузнавателни средства, както и тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация;

3. на достъп до помещенията, в които се съхраняват документите във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства, и до помещенията, в които се съхранява и унищожава придобитата чрез тях информация;

4. да прави предложения за подобряване на процедурите по използване и прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация.

(2) Ръководството на подкомисията осигурява достъп на всеки неин член до цялата разполагаема в подкомисията информация.

Чл. 4. При наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, подкомисията сезира органите на Прокуратурата и ръководителите на органите и структурите, работещи със специални разузнавателни средства.

Чл. 5. Подкомисията осъществява парламентарен контрол:

1. върху разрешаването, прилагането и използването;

2. върху съхраняването и унищожаването;

3. върху защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.

Чл. 6. (1) Подкомисията за контрол над специалните разузнавателни средства се представлява от своя председател, а при отсъствието му – от определен от него заместник.

(2)    Подкомисията осъществява дейностите по чл. 34ж, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за специалните разузнавателни средства само въз основа на предварително прието от нея решение.

(3) След извършване на всяка от дейностите по ал. 1 се изготвя подробна справка, която се представя на председателя на подкомисията.

Чл. 7. Подкомисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател и по искане на една трета от членовете й или на председателя на Комисията по правни въпроси.

Чл. 8. Председателят на подкомисията обявява дневния ред поне един ден преди заседанието. Когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред се обявява заедно със свикването им.

Чл. 9. Редовните заседания на подкомисията се провеждат всяка седмица.

Чл. 10. Заседанията се провеждат най-малко с две трети от състава.

Чл. 11. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Чл. 12. Подкомисията приема специална инструкция за организация на дейността на членовете и експертния състав и работата с класифицирана информация.

Чл. 13. Подкомисията заседава в своя състав, като заседанията й са закрити. Тя заседава само при наличие на необходимите мерки за защита на класифицирана информация в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по прилагането му. Председателят на Народното събрание осигурява защита на залата за заседанията на подкомисията, като въвежда мерки срещу подслушване, запис и наблюдение.

Чл. 14. Подкомисията се подпомага от експертен състав с общ брой 15 служители, съответно на длъжност „държавен експерт“, „главен експертен сътрудник“ и „главен специалист“,‘ като за експертните длъжности е необходимо висше образование и 5-годишен юридически стаж или 5-годишен стаж в службите за сигурност, службите за обществен ред и Министерството на отбраната.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тези правила се приемат на основание чл. 24а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

§ 2. За неуредените в тези правила случаи се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1306