Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса
09/02/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на директор на Националната здравноосигурителна каса

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 19, ал. 1, 2 и 3, чл. 21 от Закона за здравното осигуряване и § 65 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 101 от 2009 г.)

РЕШИ:

Избира Жени Николаева Бумбарова-Начева за директор на Националната здравноосигурителна каса с мандат 5 години, считано от деня на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 февруари 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

1163