Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за закриване на частното висше училище - самостоятелен колеж с наименование Колеж "Телематика" със седалище Стара Загора
26/02/2010

 


РЕШЕНИЕ

за закриване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование Колеж „Телематика“ със седалище Стара Загора

На основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за висшето образование Народното събрание

РЕШИ:

1. Закрива считано от 1 септември 2010 г. частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование Колеж „Телематика“ със седалище Стара Загора.

2. Студентите от закрития колеж могат да продължат обучението си по същата или по сходна специалност в далите съгласие за тяхното преместване висши училища и основни звена в тях: Техническия колеж – Смолян, в структурата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Техническия колеж в структурата на Университета „Асен Златаров“ – Бургас, Техническия колеж – Ловеч, в структурата на Техническия университет – Габрово, Добруджанския технологичен колеж – Добрич, в структурата на Техническия университет – Варна, Техническия колеж в структурата на Югопазападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Технологичния колеж в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет – София.

3. Студентите от закрития колеж могат да продължат образованието си по сходна специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование или по същата специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование и в частни висши училища при условия и по ред, определени с правилниците им.

4. Приемането на студенти по точки 2 и 3 е над утвърдения с решение на Министерския съвет за съответното висше училище брой студенти за учебната 2010 – 2011 г.

5. Изпитните сесии и дипломирането на семестриално завършилите студенти в Колеж „Телематика“ да приключат до 30 юли 2010 г.

6. Колеж „Телематика“ има право да издава валидни документи до 30 август 2010 г.

7. Колеж „Телематика“ е длъжен да издава при поискване от студентите академични справки, уверения и други документи, удостоверяващи студентския им статут.

8. Когато издаването на академична справка от Колеж „Телематика“ е невъзможно поради липса на документация или по друга причина, длъжностните лица издават уверение, в което посочват и причините за липсата й. В случая студентите представят в приемащото висше училище студентската си книжка и уверението.

9. Студентите от закрития колеж подават документи за продължаване на обучението си в срок до 15 септември 2010 г., като представят: молба до ректора на висшето училище; академична справка; уверение; други документи, изисквани от приемащото висше училище.

10. Записването на студентите в приемащото висше училище приключва до 15 октомври 2010 г.

11. Студентите продължават и завършват обучението си по учебните планове за съответната специалност на приемащото висше училище.

12. След изтичане на срока по т. 6 архивът на Колеж „Телематика“ преминава към Тракийския университет – Стара Загора.

13. Всички документи, необходими за преместването на студентите от закрития колеж, след срока по т. 6 се издават от Тракийския университет – Стара Загора.

14. Министърът на образованието, младежта и науката определя комисия, която да упражни контрол при предаването на архива на Колеж „Телематика“ в Тракийския университет – Стара Загора.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 26 май 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4591