Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за откриване на частно висше училище с наименование "Европейски политехнически университет" със седалище Перник
26/02/2010

 


РЕШЕНИЕ

за откриване на частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет“ със седалище Перник

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Открива частно висше училище с наименование „Европейски политехнически университет“ със седалище Перник и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и на образователна и научна степен „доктор“ при условията и по реда на Закона за висшето образование.

2. Имуществото и финансирането на висшето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 10 юни 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Лъчезар Иванов

4985