Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
11/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.)

Народното събрание на основание чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. В Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.) в т. 1 след думите „министъра без портфейл“ се добавя „и министъра по управление на средствата от Европейския съюз“.

2. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да определи функциите на министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 март 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

2566