Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
23/03/2010

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейносттта на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Камен Костов Костадинов за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 24 март 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2753