Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на членове на Комисията за регулиране на съобщенията
20/04/2010

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 6 от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ДВ, бр. 27 от 2010 г.)

РЕШИ:

Освобождава като членове на Комисията за регулиране на съобщенията:

Вяра Чавдарова Минчева,

Радослав Георгиев Илиевски,

Свилен Христов Попов.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 22 април 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

3584