Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол
18/05/2010

 


РЕШЕНИЕ

за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с § 20, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 5.03.2010 г.)

РЕШИ:

1. Освобождава като членове на Надзорния съвет на преобразуваната Агенция за приватизация:

Теодор Стоев Стоев,

Руси Вичов Механджиев,

Димитър Христов Христов,

Владимир Димитров Замфиров,

Севджан Мустафов Съдкъев,

Димитър Петров Бъчваров,

Надя Антонова Кочева.

2. Освобождава като членове на Надзорния съвет на преобразуваната Агенция за следприватизационен контрол:

Емил Радославов Бозуков,

Ерхан Юксел Чаушев,

Пламен Димитров Стоилов,

Руси Иванов Статков,

Петър Милков Комаров.

3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 21 май 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4533