Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г. № 011-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 28.5.2010 г.
28/05/2010

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г., № 011-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 28.5.2010 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2009 г., № 011-00-4, внесен от Висшия съдебен съвет на 28.5.2010 г.

2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Върховния административен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7467