Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
15/06/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

1. Избира Стоян Тодоров Мавродиев за председател на Комисията за финансов надзор.

2. Решението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 16 юни 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

5218