Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
15/07/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател и членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

РЕШИ:

1. Избира Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова за заместник-председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

2. Избира Красимир Димитров Тодоров и Николай Иванов Желев за членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

3. Решението влиза в сила от деня на приемането му.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 16 юли 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

6060