Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията
21/09/2010

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България, чл. 4 и § 5, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията

РЕШИ:

Избира:

1. Петко Георгиев Николов - за член и за председател на Комисията за защита на конкуренцията.

2. Ангелина Йорданова Милева - за член и за заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията.

3. Александър Димов Александров

4. Весела Цветанова Антонова

5. Елена Орлинова Димова-Мушмова за членове на Комисията за защита на конкуренцията.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

7730