Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)
24/02/2011

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)

Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)

Народното събрание, като се ръководи от:

– засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения от Европейския съюз, съгласно Договора от Лисабон и влиянието им във формулирането на европейските политики;

– спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес;

– значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“;

– стремежа за изграждане на „Европа на гражданите“;

– установяването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие;

– необходимостта от подобряване на координацията на икономическите политики и икономическото управление в Европейския съюз;

– стремежа към по-активното участие в дебата за бъдещето на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз с оглед формиране приоритетите на новата бюджетна рамка на Европейския съюз при отчитане на националния интерес;

– външнополитическия приоритет на България за евроатлантическа перспектива на страните от Югоизточна Европа и установяването на сигурност и стабилност в региона.

Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава десета от чл. 103 до чл. 109 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание проектите на актове в следните приоритетни области:

Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – ускоряване на напредъка по Стратегия „Европа 2020“:

1. Съобщение относно модернизацията на висшето образование.

2. Препоръка за насърчаване и удостоверяване на неофициално и неформално обучение.

3. Съобщение на Комисията относно инициатива за нови умения.

4. Мерки, свързани с отключването на потенциала на културните и творческите индустрии.

5. Законодателна инициатива за взаимно признаване на идентификацията и електронното установяване на автентичността.

6. Преразглеждане на Директивата за електронния подпис.

7. Преглед на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

8. Съобщение относно цифровизацията и цифровото съхраняване.

9. Законодателно предложение относно управлението на колективни права.

10. Законодателна инициатива относно командироването на работници.

11. Преразглеждане на Директивата за работното време.

12. Бяла книга за пенсиите.

13. Рамка на Европейския съюз за национални стратегии за интеграция на ромите.

14. Предложение за преразглеждане на Решението за заразните болести заедно с инициатива за предотвратяване и контрол на други сериозни презгранични заплахи за здравето на равнище на Европейския съюз (Здравна сигурност в Европейския съюз).

15. Предложение за преразглеждане на Директива 2001/37/ЕО за тютюневите изделия относно производството, предоставянето и продажбата на тютюневи изделия.

16. Преглед на Директива 89/105/ЕИО на Съвета относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване.

17. Преглед на Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите.

18. Нова Енергийна стратегия на Европейския съюз (2011 – 2020 г.).

19. Приоритети за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък – план за интегрирана европейска енергийна мрежа.

20. Директива за енергийна ефективност и енергоспестяване.

21. Инициатива в подкрепа на прилагането на интелигентни електропреносни мрежи.

22. Преглед на списъка на приоритетните вещества съгласно Рамковата директива за водите.

23. Пакет за летищата:

– оценка на капацитета и инвентар на летищата;

– преразглеждане на регламента за слотовете;

– преразглеждане на Директивата за наземното обслужване;

 – преразглеждане на Директивата за самолетния шум.

Икономическо и финансово управление:

24. Законодателна инициатива относно рамка за управление и разрешаване на банкови кризи.

25. Изменения на Директивите за капиталовите изисквания (CRD IV).

26. Директива за отговорно отпускане и вземане на заеми (ипотечни кредити).

27. Законодателно предложение за достъп до основни банкови услуги.

28. Законодателно предложение за Обща консолидирана корпоративна данъчна основа (CCCTB).

29. Директива относно данъчното облагане на финансовия сектор.

30. Предложения, свързани със законодателството в областта на ценните книжа и централните депозитари за ценни книжа.

31. Изменение на Регламента за агенциите за кредитен рейтинг.

32. Преразглеждане на директивата относно пазарите на финансови инструменти.

33. Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит.

34. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на наблюдението върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики.

35. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия.

36. Предложение за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки.

37. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната.

38. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната.

39. Инициатива за достъп на предприятия и стоки от трети държави до пазара на Европейския съюз на обществените поръчки (схема за достъп до пазара за обществени поръчки – MASP).

40. Инициатива относно концесиите.

Модерен бюджет на Европейския съюз – предложения, свързани с многогодишната финансова рамка

41. Съобщение на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.

42. Предложение на Комисията за регламент на Съвета за нова многогодишна финансова рамка.

43. Предложение на Комисията за ново решение относно собствените ресурси.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

44. Инициативи за „интелигентни граници“:

– законодателно предложение за създаването на система за влизане/излизане;

– законодателно предложение за създаването на Програма за регистриране на пътниците;

– законодателно предложение за изменение на Кодекса на шенгенските граници.

45. Законодателно предложение относно създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR).

46. Регламент за създаване на процедура за замразяването на средства на лица, заподозрени в терористични действия в рамките на Европейския съюз.

47. Директива относно използването на резервационните данни на пътниците с оглед правоприлагането (европейско PNR).

48. Предложение за преразглеждане на Директива 2006/24/ЕО (запазване на данни).

49. Съобщение относно цялостна политика срещу корупцията.

50. Предложение за нова правна рамка относно изземането и възстановяването на активи.

51. Съобщение относно стратегия за борба с измамите.

52. Предложения за подновяване на законодателството за гражданска защита за реакция, подготвеност и предотвратяване на бедствия.

53. Предложение за Директива относно правата и оказването на помощ на жертви на престъпления.

54. Предложение за Директива за достъп до адвокат в наказателноправни производства.

55. Законодателно предложение за съобщение относно контактите с роднини, работодатели и консулски служби в наказателноправни производства.

56. Законодателен инструмент относно европейското договорно право.

57. Директива за алтернативното разрешаване на спорове в Европейския съюз за потребителите.

58. Предложение за регламент относно стълкновение на закони по въпроси, свързани с правата на съпружеската общност, включително въпроса за компетентността и взаимното признаване, и за регламент относно имуществените последствия от раздялата на двойки от други видове съюзи.

59. Регламент за европейска фондация.

Европейския съюз на регионалната и международната сцена

60. Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.

61. Годишен пакет за Европейската политика на съседство, с акцент върху Източното партньорство.

62. Пакет за разширяването 2011 г.

63. Становище на Комисията относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз.

64. Законодателно предложение за изменение на Решение 1995/553/ЕО за прилагане на правото на консулска закрила.

65. Модернизиране на хуманитарната помощ.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 9 март 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2930