Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2010 г.
28/05/2011

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2010 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Приема Обобщения годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2010 г.

2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 29 юни 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

7963