Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
08/11/2011

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за защита на конкуренцията и § 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за защита на конкуренцията

РЕШИ:

Избира Зорница Иванова Иванова за член на Комисията за защита на конкуренцията.

Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 9 ноември 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

12265