Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз
24/01/2012

 


РЕШЕНИЕ

за участието на Република България в Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз

Народното събрание,

– като отчита ангажиментите на Република България по чл. 5 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори;

– като се основава на Договора за функционирането на Европейския съюз и необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки в области от общ интерес;

– като приветства волята на преговарящите държави да подобрят условията за икономическия растеж в рамките на Европейския съюз;

– като подкрепя въвеждането на строги фискални правила в националните правни системи на държавите членки чрез задължителни норми с постоянен характер, които гарантират валидността на фискалните правила през целия национален бюджетен процес;

– като подчертава, че с Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз се утвърждават принципите, следвани от Република България, за поддържане на строга бюджетна дисциплина и макрофинансова стабилност;

– като подкрепя разбирането, че засиленото сътрудничество в областта на икономическата и фискална политика не следва да поставя под заплаха ефективното функциониране на вътрешния пазар на Европейския съюз;

– като изхожда от позицията, че Договорът за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз ще се прилага и тълкува от договарящите се страни в съответствие с Договорите на Европейския съюз, в частност с чл. 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, и с правото на Европейския съюз;

– като отчита възможността държавите, чиято парична единица не е еврото, да прилагат частично до присъединяването им към еврозоната и отпадането на дерогацията по чл. 139, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз разпоредбите относно бюджетната дисциплина и икономическата координация;

– като подкрепя целта, разпоредбите на договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз да бъдат включени възможно най-скоро в договорите, върху които се основава Европейският съюз,

и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с т. 3 от Решение № 964 на Министерския съвет от 30 декември 2011 г.

РЕШИ:

1. Дава съгласие за участието на Република България в преговорите по договаряне на проект на Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз.

2. Подкрепя сключването от Република България на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз при следните условия:

2.1. Република България да приложи разпоредбите на дял III от договора след ратификация от Народното събрание;

2.2. участието в договора на Република България да не води до финансови задължения за нея и ангажименти за хармонизиране на данъчната й политика с договарящите се държави;

2.3. Република България ще прилага договора в неговата цялост от датата на присъединяването й към еврозоната и отпадането на дерогацията по чл. 5 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 27 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

977