Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка "Белене"
28/03/2012

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България,

като се основава на суверенното си право да гарантира енергийната сигурност и независимост на страната,

като изхожда от убедеността си, че българската ядрена енергетика може да отговори на високите стандарти за ядрена безопасност единствено с най-модерните технологии,

като споделя опасенията от сеизмичен риск на площадката в Белене особено след ядрената катастрофа във Фукушима,

като преценява за невъзможно републиканският бюджет или българските държавни електроцентрали да финансират или изплащат кредити за проект с недоказана икономическа ефективност,

като потвърждава стратегическия приоритет на страната за енергийна ефективност пред насърчаването на производството и консумацията на електроенергия

и като съобрази, че на 28.03.2012 г. Министерският съвет на Република България взе решение, с което отмени решения на Министерския съвет: по т. 57 от Протокол 17 от 29.04.2004 г., Решение на Министерския съвет № 259 от 2005 г. за определяне на енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене“ като обект с национално значение и Решение на Министерския съвет № 260 от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене“

РЕШИ:

1. Подкрепя действията на Министерския съвет на Република България за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“.

2. За рационално използване на изградената материална и производствена база на площадка „АЕЦ „Белене“ препоръчва на правителството да проучи технико-икономическите условия за изграждане в следващите години на парогазова централа на площадката на АЕЦ „Белене“, която да функционира на пазарен принцип.

3. Възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да извърши необходимото за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като се използва платеното от Република България оборудване.

4. Задължава министъра на икономиката, енергетиката и туризма периодично да информира Народното събрание за действията по т. 2 и 3, както и за преодоляване на последиците от прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 29 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

3565