Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
05/04/2012

 


РЕШЕНИЕ

за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 58 от 2009 г.; изм., бр. 60 от 2009 г., Решение № 11 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 98 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г., Решение № 6 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 39 от 2011 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 80 от 2011 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Параграф единствен. В чл. 18 се създава ал. 5а:

„(5а) След пълен цикъл на ротация по ал. 5 Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност“ се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група.“

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 април 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

3963