Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
29/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на структура на Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, един заместник министър-председател и министри. Заместник министър-председателят и министрите ръководят отделни министерства.

2. Министерствата са:

Министерство на правосъдието,

Министерство на вътрешните работи,

Министерство на външните работи,

Министерство на финансите,

Министерство на отбраната,

Министерство на икономиката и енергетиката,

Министерство на труда и социалната политика,

Министерство на инвестиционното проектиране,

Министерство на земеделието и храните,

Министерство на регионалното развитие,

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

Министерство на околната среда и водите,

Министерство на здравеопазването,

Министерство на образованието и науката,

Министерство на културата,

Министерство на младежта и спорта.

3. Преобразуват се:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Министерство на регионалното развитие.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в Министерство на икономиката и енергетиката.

Министерството на образованието, младежта и науката в Министерство на образованието и науката.

Министерството на физическото възпитание и спорта в Министерство на младежта и спорта.

4. Създава се: Министерство на инвестиционното проектиране.

5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерства, включително преразпределението на функциите им.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 29 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

4488