Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители
31/05/2013

 


РЕШЕНИЕ

за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прието от Народното събрание на 21 май 2013 г. (ДВ, бр. 47 от 2013 г.),

РЕШИ:

1. Считано от 1 юни 2013 г. спира за срок до 31 декември 2013 г. преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие, ако така определеното основно месечно възнаграждение е по-високо от полученото възнаграждение от народните представители от 41-то Народно събрание за месец декември 2009 г.

2. Всички допълнителни начисления към основното месечно възнаграждение на народните представители се извършват съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 1 от това решение.

3. Актуализация на месечните възнаграждения при условията на т. 1 и 2 се извършва и по отношение на лицата, чиито основни месечни възнаграждения съгласно действащото законодателство са обвързани с основните месечни възнаграждения на народните представители, включително ръководствата на Народното събрание и на постоянните комисии към Народното събрание.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 5 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното сърание: Михаил Миков

4660