Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката
18/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката

Народното събрание на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от Закона за енергетиката и изхождайки от принципа за защита на интересите на потребителите

РЕШИ:

1. Подкрепя предложените от министъра на икономиката и енергетиката мерки за намаляване на цената на електрическата енергия за потребителите и стабилизиране и ребалансиране на сектор „Енергетика“.

2. Подкрепя усилията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за определяне на нови, по-ниски цени на електрическата енергия за следващия ценови период.

3. Гарантира своевременни промени в законодателството за въвеждане на новите политики в сектор „Енергетика“ от 1 юли 2013 г.

4. Задължава министъра на икономиката и енергетиката да изготви доклад за състоянието на енергетиката и да го представи пред Народното събрание.

Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 20 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5117