Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30.06.2013 г., за цените на дружествата в сектор "Електроенергетика" и "Топлоенергетика" до 31.07.2013 г.
27/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ до 31 юли 2013 г.

Народното събрание на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 86, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България, чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от Закона за енергетиката и изхождайки от принципа за защита на интересите на потребителите

РЕШИ:

Ценовият/регулаторният период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ се удължава до 31 юли 2013 г.

Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 28 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5243