Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за структурни промени в Министерския съвет на Република България
27/06/2013

 


РЕШЕНИЕ

за структурни промени в Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

В Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 48 от 2013 г.) т. 1 се изменя така:

„1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, трима заместник министър-председатели и министри. Заместник министър-председателите и министрите ръководят отделни министерства с изключение на заместник министър-председателя по икономическото развитие.“

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 27 юни 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието:Зинаида Златанова

5217