Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони "А" и "Б" по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение
02/07/2013

 


РЕШЕНИЕ

за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности с държавни имоти в териториите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с местно и национално значение

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в териториите, попадащи в границите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение.

2. В едномесечен срок Министерският съвет:

а) да внесе финансово обезпечена програма за възлагане изработването на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

б) да внесе доклад за поземлените имоти – частна или публична собственост на държавата, разположени в границите на устройствени зони „А“ и „Б“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

3. Срокът на действие на ограничението по т. 1 е до изработване и приемане на специализирани карти за всеки от обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, но не повече от 12 месеца.

4. Задължава Министерството на околната среда и водите в 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за създаване на Национален парк „Българско Черноморие“. Изработването на предложение за обхвата и границите на Национален парк „Българско Черноморие“ да бъде на основата на широк и всеобхватен обществен дебат.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 11 юли 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

5605