Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на членове на Комисията за финансов надзор
24/01/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

1. Избира Ралица Ненчева Агайн-Гури, за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с мандат 6 години.

2. Избира Владимир Николаев Савов за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, с мандат 6 години.

Решението влиза в сила от деня на приемането му.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 24 януари 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

509