Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Народното събрание на 20 март 2014 г.
20/03/2014

 


РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Народното събрание на 20 март 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 46, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 1 и § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

РЕШИ:

В Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, прието от Народното събрание на 20 март 2014 г., се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието на решението и в текста преди т. 1.1 думите „заместник-председател“ се заменят със „заместник-председатели“.

2. В т. 1 се създава нова т. 1.3 със следното съдържание:

„1.3. Маргарита Иванова Златарева-Русева – за заместник-председател на Централната избирателна комисия;“.

3. Досегашната т. 1.3 става т. 1.4.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 26 март 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

2149