Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избор на председател на Сметната палата на Република България
28/04/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избор на председател на Сметната палата на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 5 във връзка с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Сметната палата

РЕШИ:

Избира Лидия Петкова Руменова за председател на Сметната палата на Република България.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 30 април 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

3005