Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на членове на Сметната палата
03/06/2014

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Сметната палата

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 5 и чл. 6, ал. 2 във връзка с § 3, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Сметната палата

РЕШИ:

Избира за членове на Сметната палата:

 – Горица Николова Грънчарова-Кожарева,

 – Дилета Иванова Касабова-Токатлиян,

 – Евгения Петрова Пенкова-Панталеева,

 – Ширин Сабри Исмаил,

 – Златина Антонова Русева,

 – Мустафа Юсни Занков,

 – Стефка Вълева Михайлова,

 – Тома Маринов Дончев.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 11 юни 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

4100