Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
29/05/2014
РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Даниел Георгиев Георгиев като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

2. Избира Здравко Димитров Димитров за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 42-то Народно събрание на 16 юли 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4925