Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг
13/11/2014

 


РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Дава съгласие Министерският съвет да води преговори и да предприема всички други необходими действия за подготовка за поемането на външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, както и на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, чийто размер в рамките на 2014 г. не може да надвишава 3,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута, при условие за последваща ратификация.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 19 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

8090