Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за одобряване на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
18/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

за одобряване на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Одобрява Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, приета с Решение № 825 на Министерския съвет от 2014 г., като основа за законодателни промени, управленски действия и анализ на конституционната рамка за съдебната власт и смята:

 – да продължи повишаването качеството и ефективността на модела на Висшия съдебен съвет като постоянно действащ орган;

 – да се засили ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за гарантиране на независимостта и отговорността на съдебната власт;

 – да се завишат изискванията към магистратите, които кандидатстват за административни ръководители;

 – да не се допуска членство на магистрати в организации с непубличен характер.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 21 януари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

467