Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание
18/02/2015

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание:

I. Предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса

1. Предложения за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да се правят от парламентарните групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по здравеопазването в 5-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.

2. Предложенията за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) заверено от кандидата копие от диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;

г) документи, удостоверяващи придобити допълнителни специализации и квалификации;

д) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело;

е) свидетелство за съдимост;

ж) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване;

з) декларация по образец съгласно приложение № 3 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за здравното осигуряване.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията по раздел I, т. 1 и документите по раздел I, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено-полезна дейност, и професионални организации могат да представят на Комисията по здравеопазването становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите.

4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по здравеопазването въпроси към кандидатите, които да бъдат поставени по време на изслушването, в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите.

5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по здравеопазването, или по електронен път на адрес: health_committee@parliament.bg.

7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване

1. Комисията по здравеопазването в срок до 3 дни от изтичане на срока по раздел I, т. 1 изпраща списък на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и за отсъствието на правното ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

2. Комисията по здравеопазването на свое заседание, предхождащо изслушването, проверява представените документи.

3. Комисията по здравеопазването може да изисква допълнителна информация както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган.

4. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по раздел I, т. 2.

5. След извършване на проверката Комисията по здравеопазването изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от провеждане на заседанието.

IV. Изслушване на кандидатите

1. Комисията по здравеопазването изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя съгласно списъка по раздел III, т. 5.

2. Изслушването е публично и се провежда в открито заседание на Комисията по здравеопазването.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор за управител на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 2 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.

4. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и за представяне на вижданията си за развитие на дейността на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 15 минути.

5. Представят се в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията по здравеопазването от лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изложението за всеки въпрос и становище е до 2 минути.

6. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 5 в изложение до 10 минути.

7. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в становищата на лицата по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изложението за всеки въпрос е до 2 минути.

8. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 7 в изложение до 10 минути.

9. От заседанието за изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията по здравеопазването изготвя и внася в Народното събрание доклад за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса със съдържанието, определено в чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

11. Когато са изслушани няколко кандидати за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, към доклада по т. 10 се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.

12. Докладът на Комисията по здравеопазването за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса се предоставя на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

V. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание

1. Заседанието, в което се провежда избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

2. Комисията по здравеопазването представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор в изложение до 2 минути.

4. След представяне на доклада по т. 2 и на кандидатите по реда на т. 3 Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите.

5. След приключване на разискванията кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да правят изказвания и да отговарят на поставените към тях въпроси в изложение до 10 минути.

6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.

7. В случаите, когато има няколко кандидати за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

9. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях.

10. В случай че никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

11. В случай че и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 18 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Приложение № 1

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата .................................................. ,

с ЕГН …………………………, л.к. № .......................................... ,

изд. на …...……………… от МВР ............................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/а да бъда предложен/а за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.

Дата: ……….....…        Декларатор: .........................

Приложение № 2

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване

Долуподписаният/ата .................................................. ,

с ЕГН …………………………, л.к. № .......................................... ,

изд. на …...……………… от МВР ............................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

притежавам българско гражданство.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……….....…           Декларатор: .........................

Приложение № 3

към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 21, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за здравното осигуряване

Долуподписаният/ата .................................................. ,

с ЕГН …………………………, л.к. № .......................................... ,

изд. на …...……………… от МВР ............................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. не съм поставен/а под запрещение;

2. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер или лишен/а по съответен ред от правото да заемам материалноотговорна длъжност;

3. не съм член на надзорния съвет на Националната здравоосигурителна каса;

4. не съм съпруг/съпруга и не се намирам във фактическо съжителство, не съм роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или по сватовство – до втора степен включително, с членове на надзорния съвет на Националната здравоосигурителна каса.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……….....…                Декларатор: .........................

1212