Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2014 г.
04/12/2014

 


РЕШЕНИЕ

по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България, чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 87, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30юни 2014 г.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 27 март 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2326