Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на частно висше училище - колеж, с название "Международен колеж" - Албена, със седалище Курортен комплекс "Албена", община Балчик, в специализирано частно висше училище с наименование "Висше училище по мениджмънт", със седалище Варна
05/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на частно висше училище – колеж, с название „Международен колеж“ – Албена, със седалище Курортен комплекс „Албена“, община Балчик, в специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по мениджмънт“, със седалище Варна

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Преобразува частно висше училище – колеж, с название „Международен колеж“ – Албена, със седалище Курортен комплекс „Албена“, община Балчик, в специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по мениджмънт“, със седалище Варна и с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалности от професионалните направления „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“.

2. Имуществото и финансирането на вис­шето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3558