Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за преобразуване на частно висше училище - самостоятелен колеж, с наименование "Колеж по икономика и администрация" и със седалище Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование "Висше училище по сигурност и икономика", със седалище Пловдив
05/03/2015

 


РЕШЕНИЕ

за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика“, със седалище Пловдив

Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 4 от Закона за висшето образование

РЕШИ:

1. Преобразува частно висше училище – самостоятелен колеж, с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика“, със седалище Пловдив и с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалности от професионалните направления „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Национална сигурност“.

2. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Бизнес администрация“ могат да продължат обучението си, както следва:

а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалността „Стопанско управление“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

3. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Стопанско управление“ могат да продължат обучението си, както следва:

а) във Висшето училище по сигурност и икономика по същата специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, бук­ва „б“ от Закона за висшето образование;

б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

4. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Мениджмънт на антитерористичната дейност“ могат да продължат обучението си, както следва:

а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Стопанско управление“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Противодействие на тероризма“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

5. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Мениджмънт на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“ могат да продължат обучението си, както следва:

а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Стопанско управление“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Противодействие на тероризма“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

6. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Спортен мениджмънт“ могат да продължат обучението си в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

7. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Бизнес информатика“ могат да продължат обучението си в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

8. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Икономика на туризма“ могат да продължат обучението си, както следва:

а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

б) в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

9. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Маркетинг“ могат да продължат обучението си, както следва:

а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

б) в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

10. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Счетоводство и контрол“ могат да продължат обучението си, както следва:

а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

б) в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

11. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Финанси“ могат да продължат обучението си, както следва:

а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Финанси“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

б) в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг“ и „Предприемачество“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

12. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Организация и управление на туристическото обслужване“ могат да продължат обучението си в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалностите „Организация и управление на туристическото обслужване“ и „Организация и управление на хотели и ресторанти“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.

13. Студентите, отчислени с право на защита, които не са се дипломирали преди преобразуването на колежа, могат да придобият висше образование съгласно правилника на висшето училище.

14. Прекъсналите и отстранените студенти могат да продължат обучението си за придобиване на висше образование съгласно правилника на висшето училище.

15. Архивът на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, се предоставя на специализираното частно Висше училище по сигурност и икономика.

16. Имуществото и финансирането на вис­шето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 21 май 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3561