Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приватизация на обособена част от имуществото на "Пристанище Видин" ЕООД, Видин
20/05/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ – ЕООД, Видин

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШИ:

1. Да се извърши приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ –  ЕООД, Видин, представляваща моторен кораб „Ураган“, регистриран в пристанище гр. Лом, с Уникален европейски идентификационен номер 47000019 и параметри: дължина 24,60м, широчина 6,71 м, височина на борда 2,50м, водоизместимост 257,50 куб. м, газене на кораба при максимално натоварване 1,22 м, средно газене празен 1,15 м, съоръжен с два дизелови двигателя SKL-DDR, тип 6NVD26-1,  мощност 264 kW всеки, при 750 об./мин., корпус стоманен, съгласно свидетелство за регистрация № 0009 от 28 август 2015 г. на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване № 40-01-1001N от 13.12.2018 г.

2. Паричните постъпления от приватизацията на моторен кораб „Ураган“ да се преведат по сметката на „Пристанище Видин“ – ЕООД, Видин.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 19 юни 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Емил Христов

4919