Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание
10/06/2019

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии и представяне на документите им

1. Предложения за кандидати за член на Съвета за електронни медии може да се правят от народни представители и от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в 7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. Към предложенията се прилагат следните документи:

а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;

б) декларация по чл. 25 от За­кона за радиото и телевизията за притежаване на българско гражданство съгласно приложение № 2 към решението;

в) подробна автобиография;

г) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование;

д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, журналис тика, право или икономика;

е) документи (информация), удостоверяващи, че предложеният кандидат има обществен авторитет и професионално признание съгласно чл. 25 от Закона за радиото и телевизията;

ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение № 3 към решението.

2. Обстоятелствата по чл. 26, т. 1 от Закона за радиото и телевизията се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 7 дни преди изслушването.

2. Публикуването на предложенията и до кументите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването може да представят на Комисията по културата и медиите становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.

4. Средствата за масова информация може да изпращат в Комисията по културата и медиите въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени по време на изслушването. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София 1169, пл. Княз Александър І № 1, Комисия по културата и медиите, или по електронен път на e-mail: kkm@parliament.bg.

6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по културата и медиите.

2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на кандидатите

1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по културата и медиите проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността.           

2. Изслушването се провежда в откри­то заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Комисията по културата и медиите из слушва допуснатите кандидати по списък на кандидатите за член на Съвета за електронни медии, които отговарят на изискванията на За­кона за радиото и телевизията, изготвен по азбучен ред на собствените им имена.

4. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 7 минути.

5. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да изложи мотивацията си за заемане на длъжността в изложение до 5 минути.

6. Комисията провежда разисквания по направените предложения. Народните представители, членове на комисията, в рамките до две минути може да задават въпроси към кандидата, включително и такива, постъпили по реда на раздел II. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря до три минути.

7. Председателят на Комисията по културата и медиите представя в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията от лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор, до две минути всяко.

8. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5 минути.

9. От изслушването се изготвя пълен сте­нографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

10. Комисията по културата и медиите на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя доклад от изслушването и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание. Към него се прилага списъкът на кандидатите, подреден по азбучен ред според собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за член на Съвета за електронни медии.

11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира цялата процедура по избора на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание.

V. Избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват предложените кандидати.

2. Комисията по културата и медиите представя доклада от проведеното изслушване.

3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по поредността им в списъка, изготвен по азбучен ред на собствените имена, в изложение до две минути.

4. Разискванията се провеждат по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез ком­пютризираната система за гласуване.

6. Когато има няколко кандидати за член на Съвета за електронни медии, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 

7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

8. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях при същите условия.

9. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

10. Когато при повторното гласуване по т. 8 и 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове или когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, а той е единствен кандидат, както и в случаите, когато няма кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на член на Съвета за електронни медии.

VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният член на Съвета за електронни медии подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 26, т. 2 от Закона за радиото и телевизията по образец съгласно приложение № 4 към решението.

2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 членът на Съвета за електронни медии подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 юни 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Приложение № 1 към решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ...................................................

...................., ЕГН ……....…, л. к. № ............................. ,

изд. на ….........……….. от МВР ...................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за член на Съвета за електронни медии.

Дата: ………………   Декларатор: ……………………..

Приложение № 2 към решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ...................................................  

...................., ЕГН ……....…, л. к. № ............................. ,

изд. на ….........……….. от МВР ...................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм български гражданин.

            Декларатор: ……………………..

Приложение № 3 към решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата ...................................................  

...................., ЕГН ……....…, л. к. № ............................. ,

изд. на ….........……….. от МВР ...................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Дата: ………………   Декларатор: ……………………..

Приложение № 4 към решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 26, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

Долуподписаният/ата ...................................................  

...................., ЕГН ……....…, л. к. № ............................. ,

изд. на ….........……….. от МВР ...................................... ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не са налице основанията по чл. 26, т. 2 и чл. 27, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………   Декларатор: ……………………..

Приложение № 5 към решението

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата ...................................................  

...................., ЕГН ……....…, л. к. № ............................. ,

изд. на ….........……….. от МВР, в качеството ми на

член на Съвета за електронни медии

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ……./………/…………г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:

................................................................................................  

................................................................................................

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………   Декларатор: ……………………..

4570