Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.
26/03/2020

 


РЕШЕНИЕ

по Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

РЕШИ:

Приема Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 май 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

4094