Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19
08/05/2020

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

I. Създава Временна комисия за контрол на разходите на публични средства, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19.

II. Временната комисия:

1. Изисква и публикува информация за всички разходи на публични средства, в т.ч. осигурени чрез фондове или други финансови инструменти на Европейския съюз, свързани с преодоляването на последствията от разпространението на Ковид-19.

2. Проверява съответствието на отделните разходи с условията и критериите, установени за отделните антикризисни мерки.

3. Изготвя доклад с обобщени данни за извършените разходи и анализ на тяхната ефективност.

III. Комисията се състои от 10 членове – по двама от всяка парламентарна група, в т.ч. председател и заместник-председател.

IV. Избира ръководство и състав на Комисията, както следва:

Председател: Йордан Кирилов Цонев

Членове:  Мария Йорданова Илиева

Евгения Даниелова Ангелова

Румен Василев Гечев

Явор Руменов Божанков

Адлен Шукри Шевкед

Калин Николов Поповски

Борис Янков Ячев

Пламен Трифонов Христов

Дора Стоянова Христова.

V. Комисията се създава за срока на действие на извънредните мерки.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 май 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3588